Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VÝKUP ODPADŮ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při výkupu odpadů vykupujícím – podnikatelem nezapsaným v obchodním rejstříku Paper Back, s.r.o., IČ: 05464307, se sídlem U státní dráhy 248/4, 160 00 Praha 6 (dále jen „Vykupující“). Vykupující je oprávněn k výkupu odpadů na základě Rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů způsobem R12 dle přílohy č. 3 zákona o odpadech a s provozním řádem tohoto zařízení (dále jen „Certifikát“). Certifikát je zveřejněn na webových stránkách Vykupujícího http://paper-back.cz/. Odpady se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí odpady specifikované v Certifikátu. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají pro zájemce o prodej odpadu závaznými uzavřením kupní smlouvy.

Uzavření kupní smlouvy

Zájemce o prodej odpadů je povinen řádně vyplnit a odeslat objednávkový formulář nacházející se na webových stránkách Vykupujícího http://paper-back.cz/. Odesláním objednávkového formuláře vyjadřuje zájemce o prodej odpadů svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Přijetí objednávky potvrdí Vykupující zájemci o prodej odpadů elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Potvrzením přijetí objednávky dle předešlé věty se objednávka stává závaznou pro obě smluvní strany a dochází tím k uzavření kupní smlouvy a zájemce o prodej odpadů se tímto okamžikem stává prodávajícím.

Dodání odpadů, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na odpadech, odpovědnost za vady odpadů

Místem dodání odpadů je provozovna prodávajícího uvedená v objednávkovém formuláři. Prodávající je povinen připravit odpady pro jejich přepravu tak, že je naloží v třídění dle druhu odpadu do přepravních nádob, kontejnerů a jiných přepravních prostředků, které mu za tím účelem přistaví Vykupující či jím pověřený dopravce před sjednaným datem dodání odpadů. Prodávající splní svou povinnost dodat Vykupujícímu odpady tím, že předá odpady naložené dle předešlé věty ve sjednaný den dodání Vykupujícímu či prvnímu dopravci k přepravě pro Vykupujícího.    

Vlastnické právo k odpadům a nebezpečí škody na nich přechází z prodávajícího na Vykupujícího jejich předáním Vykupujícímu či prvnímu dopravci k přepravě pro Vykupujícího.

Jakost a množství odpadů

Prodávající je povinen dodat Vykupujícímu odpady v souladu se zákonem o odpadech a dále v souladu s ČSN EN 643, pokud jde o sběrový papír, v souladu s ČSN 420030, resp. ČSN 421331, pokud jde o kovový odpad a plastový odpad.

Prohlídku dodaných odpadů z hlediska správnosti jejich zatřídění podle druhu odpadu učiněného prodávajícím je Vykupující povinen uskutečnit až v době, kdy mu bude umožněno nakládat s odpady v jeho provozovně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od dodání odpadu v provozovně prodávajícího. V rámci této prohlídky je Vykupující povinen určit množství dodaného zboží, které se provádí výhradně vážením na váze kalibrované a ověřené ve smyslu TNI 01 0115, umístěné v provozovně Vykupujícího. Výsledek prohlídky dodaných odpadů je Vykupující povinen uvést do protokolu o převzetí zboží a výsledek vážení do vážního lístku. Protokol o převzetí zboží spolu s jedním vyhotovením vážního lístku je Vykupující povinen zaslat prodávajícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v objednávkovém formuláři, a to nejpozději do pátého dne měsíce následujícího od dodání odpadů v provozovně prodávajícího.

Výkupní cena odpadů

Výkupní cena odpadů je stanovena v aktuálním Ceníku odpadů zaslaném elektronickou poštou Vykupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v objednávkovém formuláři. Vykupující je oprávněn Ceník odpadů měnit. Nový Ceník odpadů je pro prodávajícího závazný pro každou další objednávku výkupu odpadů učiněnou prodávajícím po zveřejnění nového Ceníku odpadů na webových stránkách Vykupujícího.

Prodávající je povinen vystavit fakturu za dodaný odpad do deseti (10) dnů od doručení protokolu o dodání zboží prodávajícímu. Výkupní cena je splatná do patnácti dnů (15) dnů od doručení faktury prodávajícího Vykupujícímu, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře. Prodávající bere na vědomí, že výkupní cena musí být prodávajícím vyúčtována bez DPH, neboť předmět plnění podléhá přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Jurisdikce

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany budou případné spory řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k jejich vyřešení smírnou cestou, budou případné spory vzniklé mezi smluvními stranami řešeny soudem České republiky místně příslušným podle sídla Vykupujícího.

Platnost všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 3. 2016. Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek budou prováděny formou přijetí jejich nového úplného znění. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek bude vždy umístěno na webových stránkách Vykupujícího http://paper-back.cz/. Pro smluvní vztah mezi Vykupujícím a prodávajícím budou závazné všeobecné obchodní podmínky, které jsou platné a účinné ke dni odeslání objednávkového formuláře prodávajícím Vykupujícímu. 

Zanechte nám Váš

a my se Vám ozveme.
Také nám můžete zavolat na 731422877 nebo napsat na info@paper-back.cz